සයිබර් ප්‍රහාර වළක්වා ගැනීමට ගත යුතු පියවර

Alerts

Multiple Vulnerabilities in Google Chrome (CERT-NCSOC-0221)

29 මාර්තු 2024 : 6 52 පෙ.ව.

Multiple Vulnerabilities in Fortinet Products

14 මාර්තු 2024 : 11 09 පෙ.ව.

Multiple Vulnerabilities in Apple Products

07 මාර්තු 2024 : 3 50 පෙ.ව.

විශේෂාංග

කාටූන්

This email said i won a super car lottery

සිදුවීම්

13 ඔක්.
At SLIDA from 8.30 am to 4.15 pm Read more

Discover

Main Tabs Sinhala

දරුවන්

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

යෞවනයන්

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

වැඩිහිටියන්

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam