முகப்பு » செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்

National Cyber Security Incident Response Strategy for Website

National Cyber Security Incident Response Strategy for Website

Read more

Strategy Report – Survey to assess the public officer’s cyber...

To Increase the Public officers Overall Readiness on Information and Cybersecurity

... Read more

Final Report – Survey to assess the public officer’s cyber...

Public officials Information and Cyber Security Readiness Across the Country

Read more

The Tale of Danu

Danu got a laptop and a phone to attend online school However, he started us... Read more

Online Harassment

Cyber Harassment is any kind of abusive conduct committed via the information communicati... Read more

அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கான தகவல் மற்றும் சைபர் பாதுகாப்புக் கொள்கை

அரச நிறுவனங்களுக்கான தகவல் மற்றும் இணையப் பாதுகாப்புக் கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக த... Read more

Final Report on Supply and Demand of Cyber Security Professional...

Assessing the Supply and Demand of Cyber Security Professionals in Sri Lanka to Formulate... Read more

Access Control Policy

Sri Lanka CERT issues the first draft of the Access Control Policy for Government

... Read more

Guidelines on web Application and Website Security

Sri Lanka CERT issues a set of guidelines for government organizations on secure web appl... Read more

Work From Home Guidelines for System Admins

The following are the minimum set of guidelines an IT administrator must adapt to secure ... Read more