මුල් පිටුව » සම්පත්

සම්පත්

National Cyber Security Incident Response Strategy for Website

National Cyber Security Incident Response Strategy for Website

Read more

Strategy Report – Survey to assess the public officer’s cyber...

To Increase the Public officers Overall Readiness on Information and Cybersecurity

... Read more

Final Report – Survey to assess the public officer’s cyber...

Public officials Information and Cyber Security Readiness Across the Country

Read more

The Tale of Danu

Danu got a laptop and a phone to attend online school However, he started us... Read more

Online Harassment

Cyber Harassment is any kind of abusive conduct committed via the information communicati... Read more

රාජ්‍ය ආයතන සඳහා තොරතුරු සහ සයිබර් ආරක්‍ෂණ ප්‍රතිපත්තිය

රජයේ ආයතන සඳහා තොරතුරු හා සයිබර් ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස තාක්ෂණ අමාත්... Read more

Final Report on Supply and Demand of Cyber Security Professional...

Assessing the Supply and Demand of Cyber Security Professionals in Sri Lanka to Formulate... Read more

Access Control Policy

Sri Lanka CERT issues the first draft of the Access Control Policy for Government

... Read more

Guidelines on web Application and Website Security

ආරක්‍ෂිත වෙබ් යෙදුම් සංවර්ධනය, සත්කාරක සේවා සහ නඩත්තු කිරීම පිළිබඳව රජයේ ආයතන සඳහා මාර්ගෝ... Read more

පද්ධති පරිපාලකයින් සඳහා නිවසේ සිට වැඩ කරන මාර්ගෝපදේශය

ඔබේ ආයතනයේ නිවසේ සිට වැඩ කිරීමේ හැකියාව ලබා ගැනීමේදී තොරතුරු තාක්‍ෂණ පරිපාලකයෙකු ඔබේ යටිත... Read more