මුල් පිටුව » රාජ්‍ය ආයතන

Information for Government Organizations

රජයේ ආයතන සඳහා යෝජිත තොරතුරු ආරක්‍ෂක ප්‍රතිපත්ති රාමුව

රජයේ ආයතන සඳහා වන තොරතුරු ආරක්‍ෂණ ප්‍රතිපත්ති රාමුව සඳහා අන්තර්ගතය සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මේ වන විටත් ශ්‍රී ලංකා සර්ට් ආයතනය සිදු කරගෙන යමින් පවතී. වැඩිදුර අන්තර්ගතයක් ළඟදීම යාවත්කාලීන වනු ඇත.