கடவுச்சொற்கள்

கடவுச்சொற்கள்

உங்களுடைய வெவ்வேறு இணையவழி கணக்குகளுக்கு வலுவான தனித்துவமான கடவுச்சொற்கள் இருப்பின் அவை ஊடுருவுவதனை மிகவும் கஷ;டமாக்கும். அத்துடன் யாராவது உங்கள் கணக்குகளின் விதியை மீறினால் சேதத்தைக் குறைக்கிறது.

நீங்கள் இணையத்தளங்களை, சமூக ஊடகங்களை மற்றும் மின்னஞ்சல் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தும்போது கடவுச்சொற்கள் தான் உங்கள் அடையாளத்தை நிரூபிக்கும் பொதுவான வழியாகும். யாராவது உங்கள் கடவுச்சொல்லை அனுமானித்தால் அல்லது அறிந்துகொண்டால், அதை நீங்கள் பன்முக கணக்குகளுக்குப் பயன்படுத்தினால், அது பின்வருவனவற்றிற்கு அவர்களுக்கு வழியமைக்கும்:

 • உங்கள் கணக்கை அணுகுவதற்கு
 • உங்கள் பணத்தில் இணையவழியில் பொருட்களைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு
 • சமூக வலைத்தளங்கள் மற்றும் சந்திக்கும் தளங்கள் என்பவற்றிற்கு ஆள்மாறாட்டம் செய்வதற்கு
 • உங்கள் பெயரில் மின்னஞ்சல்களை அனுப்புவதற்கு
 • உங்கள் கருவியில் உள்ள தனிப்பட்ட தகவல்களை அணுகுவதற்கு
 • உங்கள் எண்ணியல் (digital) அடையாளத்தை களவாடுவதற்கு

You can also create your own strong, unique passwords. Here are some ideas:

 • Choose three random words, and add numbers or symbols and punctuation, e.g. “3redhousemonkeys27!”
 • Choose a line of a song that other people would not associate with you, for example, 'Tramps like us, baby we were born to run'" and take the first character from each word to get 'tlu,bwwbtr'
 • Choose someone else's mother's maiden name (not your own mother's maiden name)

Do no use the following as passwords:

 • Your username, actual name or business name.
 • Family members’ or pets’ names.
 • Your or family birthdays.
 • Favourite football or F1 team or other words easy to work out with a little background knowledge.
 • The word ‘password’
 • Words with some letters replaced as symbols, eg. ‘Pa55word!” or “P@ssword”. Cyber criminals are familiar with these tricks.
 • Numerical sequences, e.g. 12345678, duplicated numbers (such as 1111) or easily recognisable keypad patterns (such as 14789 or 2580).
 • A single commonplace dictionary word, which could be cracked by common hacking programs.
 • When choosing numerical passcodes or PINs, do not use ascending or descending numbers (for example 4321 or 12345),

 • A password manager will suggest a very strong unique password – which it will also save so that you don’t have to write it down. Such passwords are generally a random combination of large and small letters and numbers and very difficult to recall or guess. However, these are stored online.

 • Never disclose your passwords to anyone else. If you do, change it immediately.
 • Don't enter your password when others can see what you are typing.
 • Change your account immediately if you think it has been hacked. Moreover, change also the password for any other account or website for which you use the same log in details.
 • Don’t recycle passwords (for example password2, password3).
 • Don’t use ‘1,2,3,4’ or L-shaped pattern which are easy to guess.
 • Do not send your password by email. No reputable firm will ask you to do this.