තිර අගුල් භාවිතය

තිර අගුල් භාවිතය

ඔබගේ දුරකථනය, ටැබ්ලටය, පරිගණකය හෝ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය සුරක්ෂිත කිරීමට සෑම විටම තිර අගුලක් භාවිතා කරන්න. ඔබගේ උපාංගයට ප්‍රවේශවීම සඳහා ඇඟිලි සලකුණු හෝ පින් එකක් ඉල්ලීමෙන් ඔබට අමතර ආරක්ෂිත බවක් ලැබෙනු ඇත.