මුල් පිටුව » වෙනත් වාර්තා

වෙනත් වාර්තා

National Cyber Security Incident Response Strategy for Website

National Cyber Security Incident Response Strategy for Website

Read more

Strategy Report – Survey to assess the public officer’s cyber...

To Increase the Public officers Overall Readiness on Information and Cybersecurity

... Read more

Final Report – Survey to assess the public officer’s cyber...

Public officials Information and Cyber Security Readiness Across the Country

Read more

The Tale of Danu

Danu got a laptop and a phone to attend online school However, he started us... Read more

Online Harassment

Cyber Harassment is any kind of abusive conduct committed via the information communicati... Read more

රාජ්‍ය ආයතන සඳහා තොරතුරු සහ සයිබර් ආරක්‍ෂණ ප්‍රතිපත්තිය

රජයේ ආයතන සඳහා තොරතුරු හා සයිබර් ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස තාක්ෂණ අමාත්... Read more